home

ข่าวกิจกรรม

logo
สทช.ที่ 8 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทดสอบวัสดุและผู้ควบคุมงาน

logo
สทช.ที่ 8 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting)

logo
สทช.ที่ 8 และขทช.ในเขต ร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานบำรุงรักษาทาง และสะพานปีงบประมาณ 2563

logo
สทช.ที่ 8 ร่วมประชุม QCT ผ่านระบบ VDO Conference

logo
ทช.ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3 ค1และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

logo
ทช. ร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 จังหวัดตาก

logo
สทช.ที่ 8 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office

logo
คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดอุทัยธานี

logo
สทช.ที่ 8 จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

logo
สทช.ที่ 8 มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรฯ ประจำปี 2562

ข่าวทั้งหมด

หน้า