home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผส.ทช.ที่ 8 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน

logo
สทช.ที่ 8 จัดประชุมตัวชี้วัด

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการจัดการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุม “การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) เข้าประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดโครงการฝึกอบรมด้านช่าง อปท. รุ่นที่ 6/2561 (ศึกษาดูงาน)

logo
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงประจำเดือน พฤษภาคม ผ่านระบบ Video ConFerence

ข่าวทั้งหมด

หน้า