home

สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) การถ่ายทอดองค์ความรู้

รูปภาพ: 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องหลักการและวิธีการเขียนแบบก่อสร้างทาง

เพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและให้เข้าใจสัญลักษณ์กับเครื่องมือให้โปรแกรมเขียนแบบ 

โดยส่วนบูรณะ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

วันที่: 
พุธ, เมษายน 25, 2018 - 15:15