home

สทช.ที่ 8 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office

รูปภาพ: 

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office เพื่อรองรับการทำงานบน Cloud Computing (ครั้งที่ 3) รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ)
ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562 ณ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
อังคาร, ตุลาคม 29, 2019 - 11:15