home

ทช.ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3 ค1และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รูปภาพ: 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท, นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3 ค1และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายทักษิณ บุญต่อ ผส.ทช.ที่ 8, นายธงไชย ชมถนอม ผอ.ขทช.ตาก., ผอ.ขทช.ในพื้นที่ สทช.ที่ 8 ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ

วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 30, 2019 - 17:00