Menu
home
>>
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ นว.1001 แยก ทล. 1 – บ้านลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ นว.1001 แยก ทล. 1 – บ้านลาดยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) โดยกลุ่มวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 9
เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อมูล ซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินโครงการฯ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการ นว.1001 แยก ทล. 1 – บ้านลาดยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  ช่วง กม.ที่ 0+600 ถึง 5+600 ระยะทางก่อสร้าง 5.000 กิโลเมตร โดยจะทำการยกระดับมาตรฐานทางและมาตรฐานความปลอดภัย ดำเนินการขยายเป็น 4 ช่อง จราจร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

Scroll Up Skip to content