Menu
home
>>
สทช.ที่ 8 เข้าร่วมฝึกอบรม “ยกระดับบริการให้เหนือชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ GECC”
สทช.ที่ 8 เข้าร่วมฝึกอบรม “ยกระดับบริการให้เหนือชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ GECC”

สทช.ที่ 8 เข้าร่วมฝึกอบรม “ยกระดับบริการให้เหนือชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ GECC”

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรม “ยกระดับบริการให้เหนือชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ GECC” โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ยกระดับบริการให้เหนือชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ GECC” โดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในเรื่องของการบริการ หรือ Service Mind เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ รวมทั้ง ให้เทคนิควิธีการในรูปแบบใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 38 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์ และคณะ มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Scroll Up Skip to content