Menu
home
>>
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นางอัมพวัน วรรณโก) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ในโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม และนายทักษิณ บุญต่อ ผส.ทช.ที่ 8 พร้อม นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน ผอ.ชทช.อุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผอ.ขทช.กำแพงเพชร รายงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกำแพงเพชร

Scroll Up Skip to content