Menu
home
>>
ทางหลวงชนบท ยกระดับมาตรฐานทางและคุณภาพชีวิตของประชาชน ลาดยางถนน/ขยายสะพาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ทางหลวงชนบท ยกระดับมาตรฐานทางและคุณภาพชีวิตของประชาชน ลาดยางถนน/ขยายสะพาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ยกระดับมาตรฐานทางและสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 – บ้านทับหมัน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และงานขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ให้ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบททั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 – บ้านทับหมัน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จากเดิม ความกว้าง 6 เมตร ปรับปรุงให้มีความกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7.297 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง (ถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.4008 แยก ทล.1067 – บ้านทับหมัน อ.โพทะเล จ.พิจิตร) ความกว้าง 12 เมตร ความยาว 70 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดสะพานผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 9 เมตร ความยาว 25 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8.389 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นเส้นทางลัดเลี่ยงเพื่อเดินทางไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 ไปสู่ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการขนส่งทางการเกษตรในพื้นที่ อาทิ ข้าว มะนาว ข่า ฯลฯ ให้สู่ปลายทางได้รวดเร็วปลอดภัยอีกด้วย

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ติดตามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1,2,4 และ 5 บ้านทับหมัน ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) เพื่อความโปร่งใส ระหว่างภาคประชาชน ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการฯเป็นอย่างดี

Scroll Up Skip to content