Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง๒, ง๓, ค๑ และ ค๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง๒, ง๓, ค๑ และ ค๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
พร้อมนายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘
และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง๒, ง๓, ค๑ และ ค๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค โดยมีนายสุจินต์ ศรีดำ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักก่อสร้างทาง นำลงพื้นที่และบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการ
สำหรับโครงการก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันการค้าชายแดนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดในย่านชุมชน เพิ่มส่วนแบ่งการค้าชายแดน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยวบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทย-สหภาพเมียนมา แก้ไขปัญหาการจราจร การขยายโครงข่ายระบบคมนาคม และพัฒนาเมือง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต
ทั้งนี้รองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำ ในเรื่องการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายเตือนไฟฟ้าแสงสว่าง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝน เช่น ปัญหาการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนในโครงการฯ ให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content