Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบเกียรติบัตรและรางวัล
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(19 มี.ค. 2564) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี จำนวน 11 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละระดับจะมีผลการประเมินเอกลักษณ์ 3 ด้าน ดังนี้ ระดับดีเด่น ด้านการบริหารและการกำกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์), ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และด้านการปฏิบัติงาน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ สังกัดแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น, ระดับดีมาก ด้านการบริหารและการกำกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี), ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร และด้านการปฏิบัติงาน หมวดบำรุงทางหลวงชนบททรายทองวัฒนา สังกัดแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร, ระดับดี ด้านการบริหารและการกำกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี), ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทยโสธร และด้านการปฏิบัติงาน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษณ์ สังกัดแขวงทางหลวงชนบทศรีษะเกษ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอน สังกัดแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 หน่วย ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม คือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก ระดับดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษณ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอน และระดับดีเด่น ระดับภาค จำนวน 15 หน่วย ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 หน่วย คือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองขลุง หมวดบำรุงทางหลวงชนบททรายทองวัฒนา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 หน่วย คือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 หน่วย คือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทยโสธร หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตระการพืชผล, ภาคกลาง 3 หน่วย คือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ่อทอง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล, ภาคใต้ 3 หน่วย คือ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชะอำ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวี

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการประเมินผลการทำงาน ในหน่วยงานสังกัดทั่วประเทศ ตามแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนางาน ในด้านอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากร คุณภาพเครื่องจักรกล งานระบบ งานด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด (เบา/กลาง/หนัก)

Scroll Up Skip to content