Menu
home
>>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.เขาชนกัน – บ้านด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.เขาชนกัน – บ้านด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

Scroll Up Skip to content