Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2

(22 มิ.ย. 64) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อม นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และวิจัยพัฒนา รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองมะโมง ,ขอนแก่น ,ขุขันธ์ ,นากลาง ,ศรีธาตุ ,คำม่วง ,สองพี่น้อง และบ่อพลอย การจัดตั้งหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในเขตเมือง ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ การขอรับสมัคร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ การประเมิน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท และการขอรับสนับสนุนงบประมาณสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ปี 2564 พร้อมแนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในงานบำรุงปกติ โดยมี นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 นายพิสิฐ ศรีนรา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 ผู้แทนสำนักบริหารกลาง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักฝึกอบรม พร้อมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content