Menu
home
>>
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1”

นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 “ ระหว่างวันที่
13 – 17 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานทางหลวง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดตาก)

Scroll Up Skip to content