Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) เตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) เตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ภายใต้มาตรการ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ตามนโนบายกระทรวงคมนาคม และข้อสั่งการกรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content